Gymnázium Stropkov

Výberové konanie

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č. 2, Prešov, zastúpený MUDr. Petrom Chudíkom, predsedom Prešovského samosprávneho kraja, v zmysle § 4 ods. (1) zákona NR SR. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 ods. (3) zákona NR SR č. 522/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Gymnázia, Konštantínova 1751/64  v  Stropkove.

 

 

Kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,

- kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch

  a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné   

  kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných

  zamestnancov v znení neskorších predpisov,

- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti  a

- vykonanie I. atestácie podľa § 27 ods. (5) alebo jej získanie podľa § 61 ods. (7) zákona NR SR č.

  317/2009  Z. z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení

  niektorých zákonov.

Iné požiadavky:

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

- bezúhonnosť,

- zdravotná spôsobilosť  (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej

  činnosti alebo odbornej činnosti),

- organizačné schopnosti,

- znalosť príslušnej legislatívy,

- ovládanie štátneho jazyka  a

- aktívna znalosť cudzieho jazyka vítaná.

Uchádzači  o  výberové konanie  k prihláške  doložia:

- osobný dotazník,

- profesijný životopis,

- overený doklad o dosiahnutom stupni vzdelania a o absolvovaní 1. atestácie,

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

- návrh koncepcie rozvoja školy  / školského zariadenia,

- potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,

- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 ods.

  (4) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

  v znení neskorších predpisov.

Uzávierka prihlášok je  16. apríla 2014.

 

Prihlášky  spolu  s požadovanými  dokladmi  doručte na adresu:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Odbor školstva

Námestie mieru č. 2

080 01 Prešov

V obálke s označením „Výberové konanie + názov a sídlo školy“.

(Pri zaslaní poštou je rozhodujúci dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky).

                Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne radou školy / školského zariadenia.

Prešov 11.03.2014