Gymnázium Stropkov

OZNAM O HODNOTENÍ V II. POLROKU 2019/2020

 

Na základe usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy  v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školskom roku 2019/2020, ktoré vydal 20. apríla 2020 minister školstva, vedy, výskumu a športu rozhodla riaditeľka školy po prerokovaní  v pedagogickej rade takto:

 

•V II. polroku sa budú klasifikovať známkou všetky predmety okrem umenia a kultúry a telesnej a športovej výchovy.

•Žiaci, ktorí zo subjektívnych príčin nesplnia požiadavky vyučovania na diaľku budú pred postupom do vyššieho ročníka komisionálne preskúšaní.

 

PaedDr. Ivana Jecušková

riaditeľka školy