Gymnázium Stropkov

Šimona Tomková sa stala absolútnym víťazom krajskej súťaže: "Za krásu slova 2014"

V poradí XVI. ročník krajskej súťaže študentov stredných škôl Prešovského samosprávneho kraja Za krásu slova sa uskutočnil 20. marca na pôde Súkromnej strednej odbornej školy ELBA v Prešove. Poslaním tejto tradičnej a hodnotnej súťaže je upevňovanie a rozvíjanie teoretických vedomostí a praktických zručností zo slovenského jazyka a prehlbovanie pozitívneho vzťahu mládeže k materinskému jazyku a jeho hodnotám. Spoluvyhlasovateľmi súťaže sú Krajská rada Matice slovenskej a Dom Matice slovenskej v Prešove, Úrad Prešovského samosprávneho kraja – odbory školstva a kultúry a Súkromná stredná odborná škola ELBA v Prešove.


Súťažiacich, pedagógov a odbornú porotu na pôde „ELBY“ privítal zriaďovateľ škôl ELBA Ing. Emil Blicha a predseda Krajskej rady MS v Prešove PhDr. Ladislav Matisko.
V aktuálnom ročníku podujatia, ktoré sa koná v Roku kráľa Svätopluka a Andreja Hlinku, v oboch kategóriách /gymnáziá, stredné odborné školy/ súťažilo 17 stredoškolákov. Reprezentovali tieto stredné školy PSK: Evanjelické kolegiálne gymnázium Prešov, Súkromné športové gymnázium ELBA Prešov, Gymnázium Stropkov, Gymnázium sv. Moniky Prešov, Pedagogickú a sociálnu akadémiu Prešov, Strednú odbornú školu Lipany, Strednú odbornú školu na Košickej ulici v Prešove, Súkromnú strednú odbornú školu ELBA v Prešove, Obchodnú akadémiu Prešov a Strednú odbornú školu dopravnú v Prešove.


Spolu absolvovali 3 súťažné disciplíny:
- písomný vedomostný test z jednotlivých zložiek slovenského jazyka
- ústny prednes na ľubovoľnú tému pripraveného prejavu
- ústny prednes prejavu na vyžrebovanú tému /s prípravou 10 minút/

Výsledky v kategórii študenti gymnázií:
1. miesto Šimona Tomková - Gymnázium Stropkov
2. miesto Veronika Hrehová - Súkromné športové gymnázium ELBA Prešov
3. miesto Veronika Lakatová - Evanjelické kolegiálne gymnázium Prešov

Výsledky v kategórii študenti stredných odborných škôl:
1. miesto Mária Kollárová - Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
2. miesto David Makara - Súkromná stredná odborná škola ELBA Prešov
3. miesto Ivana Mitrová - Stredná odborná škola Lipany

Ocenenie za najlepší rétorický prejav na ľubovoľnú pripravenú tému si odniesla Barbora Fritzová z Pedagogickej a sociálnej akadémie Prešov. Aj v disciplíne prejav na vyžrebovanú tému bola najúspešnejšia reprezentantka tejto strednej školy Mária Kollárová. Do tretice vavrín víťazstva v disciplíne písomný vedomostný test získala ďalšia reprezentantka Pedagogickej a sociálnej akadémie Prešov Nikola Anderková.
Na základe súčtu výsledkov zo všetkých súťažných disciplín určila odborná porota v zložení PhDr. Ladislav Matisko, PaedDr. Iveta Haganová a Mgr. Andrea Hocmanová najúspešnejšiu účastníčku – absolútnu víťazku tohtoročného krajského kola súťaže, ktorou sa stala Šimona Tomková z Gymnázia Stropkov.
Všetci ocenení účastníci získali okrem diplomov aj vecné ceny. Vďaka za finančnú a materiálnu pomoc pri príprave a realizácii tohto podujatia patrí popri hostiteľskej Strednej odbornej škole ELBA Prešov aj Krajskej rade MS a Domu Matice slovenskej v Prešove.