Gymnázium Stropkov

Dramatické techniky vo vyučovaní angličtiny

   

Po celoročnom snažení čakalo na prvákov – gymnazistov prekvapenie. Na posledných vyučovacích hodinách angličtiny 20. júna 2019 sa nepreverovali vedomosti, ani nepreberalo nové učivo, dokonca ani učebnice, či zošity neboli potrebné. Priestory známej učebne angličtiny vymenili za klubovňu školy. Čakali ich tam dynamické hudobné tóny a množstvo aktivít. V dnešnej dobe je potreba znalosti angličtiny už samozrejmosťou. Mnohí študenti sa síce učia, ale výsledok sa nie vždy dostavuje. Prvky dramatickej výchovy pomôžu skoncentrovať sa, uvoľniť sa, spoznať samého seba, podporiť sebavedomie a kreativitu žiaka, prežívať pocity z tvorivého procesu, a tým prispieť k efektivite osvojovania si cudzieho jazyka. V nemalej miere takéto aktivity prispievajú aj k zodpovednosti za prácu vo dvojici, či v skupine. Dovolila som si pozvať odborníka v tejto oblasti Mgr. Miloslava Cimbalu, dlhoročného pedagóga na Konzervatóriu v Košiciach, v súčasnosti riaditeľa ZUŠ F. Veselého v Stropkove. Pod jeho taktovkou sme sa poznávali navzájom, aj samých seba. Zo začiatku zaskočení, nesmelí a tichí študenti, postupne nabrali „svoje“ tempo, prejavili sa ako imitátori, spolupracovníci, ba dokonca herci. Dvojhodinovka ubehla veľmi rýchlo a všetci prejavili záujem pokračovať v takýchto hodinách aj v budúcom školskom roku a možno aj častejšie.

PhDr. Tatiana Belovežčíková
Vyučujúca angličtiny