Gymnázium Stropkov

INFORMÁCIA PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM A ICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

V školskom roku 2020/2021 na základe VZN PSK  Gymnázium, Konštantínova 1751/64, Stropkov otvorí v 1.ročníku štvorročného štúdia v študijnom odbore 7902 J gymnázium 

2 triedy s počtom 38  žiakov.

 

S účinnosťou od 15.4.2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky umožňuje konanie prijímacích skúšok:

•prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020,

•potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať

•riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020

•riaditelia stredných škôl zverejnia údaje podľa § 65 školského zákona (o spôsobe konania prijímacích skúšok) podľa pokynov MŠVVaŠ

 

    PaedDr. Ivana Jecušková, riaditeľka školy