Gymnázium Stropkov

November 2021
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Naši NAJ

Mgr. Ľuboš Micheľ

 -bývalý medzinárodný futbalový rozhodca
 -bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
 -pôsobil v ukrajinskom Šachtare Doneck, kde zastával funkciu šéfa oddelenia medzinárodných vzťahov
 -v gréckom klube PAOK Solún pôsobí v pozícii konzultanta a má na starosti skauting a vyhľadávanie talentovaných hráčov s koncentráciou na  strednú Európu

 

 Mgr. Ľuboš Reiter

 - slovenský futbalista, ktorý hrával na pozícii útočníka, v rokoch 2001 až 2005 bol členom slovenskej reprezentácie
 - ako prvý slovenský futbalista hral v zámorskej súťaži Major League Soccer, kde si obliekal dres Chicaga Fire

 

 Ing. Libor Bešenyi

 - Libor je technickým riaditeľom a partnerom vo firme Xolution. 
 - Software development manager, Elmhrust Eneregy Systems ltd., Leicestershire - Veľká Británia
 - Je zodpovedný za dodávku IT projektov v oblasti konverzačnej automatizácie známej  ako chatboti.
- Taktiež riadi interný výskum kybernetickej lingvistiky slovanských jazykov. Cieľom výskumu je naučiť stroje, aby rozumeli textu a dokázali autonómne   konverzovať s ľuďmi. Táto oblasť sa ukazuje ako vstupnou bránou pre vytvorenie všeobecnej umelej inteligencie, ktorej sa firma venuje aj ako   evangelizátor. Ide o výskum svetovej úrovne, venujú sa mu firmy ako IBM, Microsoft či Google. Tento cieľ ešte nikto z nich nedosiahol.

 

 MUDr. Lenka Maruščáková, PhD.

 - počas štúdia na gymnáziu dosahovala výrazné úspechy v matematickej a fyzikálnej olympiáde
 - semestrálny študijný pobyt Université ParisSud 11 a Université Panthéon - Assas 2
 - pôsobila na Univerzite Komenského v Bratislave ako výskumný pracovník
 - absolvovala postgraduálny dištančný  študijný program Cancer Biology and Therapeutics na Harvard Medical School

 

 Ondrej Gima

 - po ukončení Bakalárskeho štúdia na Katedre hudby City University London, v rámci ktorého absolvoval aj praktickú hru na flaute v Guildhall School of  Music and Drama nastúpil na katedru Hudby, Centrum pre Ruskú Hudbu v Goldsmiths College, University of London kde ukončil magisterské štúdium a  obhájil magisterskú prácu zaoberajúcou sa kompozičným procesom Ruského skladateľa Sergeja Prokofieva
 - po ukončení magisterského štúdia sa zapojil do výzvy nadácie Serge Prokofiev Foundation, ktorá mu udelila výskumné štipendium The Noëlle Mann  Schlarship na podporu jeho výskumného projektu ,,Realizácia kritickej edície Prokofievovej originálnej verzie Ohnivého anjela” ktorú práve teraz  dokončuje tak isto ako jeho doktorandské štúdium v Centre pre Ruskú Hudbu na tej istej katedre
 - ako prednášateľ sa zúčastnil mnohých konferencií a sympózii napríklad v Princeton University, University College Dublin, Institue of Art Studies in  Moscow, Seatle  Symphony Orchestra, Louisiana State University a iných inštitúcií
 - jeho hlavným vedeckým záujmom je Ruská hudba 20 storočia, konkrétne hudba Sergeja Prokofieva

 

 MUDr. Pavel Staško, PhD., MHA.

 - cievny chirurg
 - získal ocenenie za prvé miesto v kategórii Lekárske vedy a farmácia za prácu venovanú problematike transplantácie tenkého čreva

 

 Dr.h.c. prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc.

 - vysokoškolský pedagóg - matematik
 - Vzdelanie: 1954 – 1963 ZŠ Duplín a Stropkov; 1963 – 1966 SVŠ Stropkov; 1966 – 1971 Prírodovedecká fakulta (PF) UPJŠ KE - odbor Matematika;  1972 – RNDr. (UPJŠ KE); 1979 – CSc. v odbore Geometria a topológia (UK BA); 1982 – doc.; 1993 – DrSc. v obore Geometria a topológia; 1994 – prof.  v odbore Matematika (UPJŠ KE)
 - Kariéra: od 1971 – doposiaľ PF UPJŠ Košice; 1991 – 2002 vedúci Katedry geometrie a algebry; 2002 – 2009 riaditeľ Ústavu matematických vied,  výskumné a študijné viacmesačné pobyty v USA v rámci programu IREX (1988), v SRN na Technical University of Illmenau (1994) - hosťujúci prof.  tamtiež (1998 – 1999), v Austrálii (2001, 2004) a viac ako 60 krátkodobých pobytov na matematických pracoviskách v Nemecku, Poľsku, Česku,  Maďarsku, Slovinsku, Holandsku, Indonézii; dlhoročný člen Vedeckých rád UPJŠ a PF UPJŠ v Košiciach, člen Vedeckej rady FMFI UK v Bratislave,  zodpovedný riešiteľ štyroch úspešne vyriešených APVV projektov, siedmich VEGA projektov a dvoch medzinárodných projektov, predseda Komisie pre  obhajoby DDP v odbore diskrétna matematika; vedúci špičkového tímu vybraného Akreditačnou komisiou (poradného organu vlády Slovenskej republiky)  v rámci projektu Špičkové vedecké tímy vysokých škôl na Slovensku – 2017, člen Atestačnej komisie UPJŠ v Košiciach (2008 – 2019).;
 - Publikačná a prednášková činnosť a ohlasy na ňu: viac ako 170 vedeckých prác, stovky citácií (viac ako 2000) v špičkových slov. aj zahr. časopisoch,  v monografii P. M. Gruber - J. M. Wills Handbook of Convex Geometry (North Holland 1993) je jedna sekcia venovaná jeho výsledkom o stenových a  vrcholovývch vektoroch konvexných mnohostenov, v monografii B.Grunbauma Convex Polytopes (Springer 2003) sú medzi cca 400 najvýznamnejšími  výsledkami uvedené 3 jeho práce, samostatná kapitola v Handbook of Nanophysics (USA 2011); v encyklopedickom diele Handbook of Graph Theory,  Second Edition (Editors: J.L. Gross, J. Yellen, P. Zhang), CRC Press, Taylor & Francis Group. Boca Raton (USA), 2014 je niekoľko výsledkov jeho  vedeckého bádania zaradených medzi zásadné poznatky teórie; viac ako 180 prednášok na medzinárodných konferenciách, z toho viac ako 110  pozvaných prednášok, jeho h-index je viac ako 17.
- Ocenenia: najvyššie stavovské ocenenie Čestný člen Jednoty slov. matematikov a fyzikov 1996; cena SAV Strieborná čestná plaketa Jura Hronca -  1998, Cena primátora mesta Košice - 2002; Pamätné medaily FEI a Sjf TU KE, (1999, 2012), Zlatá medaila UPJŠ - 2009, Zlatá medaila Prírodovedeckej  fakulty UPJŠ - 2013, Cena rektora UPJŠ za vedecko výskumnú prácu - 2009 a 2018, Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ za vedecko výskumnú  činnosť - 1997, 2008 a 2013, Veľká medaila sv. Gorazda (2014) - cena Min. školstva, Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ za rozvoj fakulty -  2018, Certifikát od medzinárodného vydavateľstva vedeckej literatúry Elsevier za "Highly cited research" - 2017, Čestný doktorát "Doctor honoris  causa" (Dr. h. c.) - 2018, od Technische Universität Ilmenau (Nemecko); Pamätná medaila UPJŠ - udelená pri príležitosti 60. výročia založenia  univerzity.
- Členstvo: Národný komitét pre matematiku (od 1992 do 2018), Slov. komisia pre vedecké hodnosti MŠ SR (1996 – 2006), Akreditačná komisia I.  oddelenia vied SAV (2010 – 2012), člen Rady APVV pre prírodné vedy (2015 – 2019); Americká matematická spoločnosť (1992 – 2012), JSMF (od  1970), predseda košickej pobočky JSMF (1993 – 2014), predseda Slov. matemat. spol. JSMF (2002 – 2004), člen redakčných rád našich aj  zahraničných odborných časopisov (Poľsko, India, Indonézia).
 - Vedecké, odborné a organizačné úspechy: odborník v oblasti kombinatorickej geometrie a teórie grafov; zásadný príspevok k charakterizácii  stenových a vrcholových vektorov konvexných mnohostenov a polyedrálnych máp; objavenie fundamentálnych poznatkov o lokálnej štruktúre grafov  konvexných mnohostenov, skonštruovanie príkladu mnohostena s neinvolučnou autodualitou (tzv. Jendroľov mnohosten), položenie základov teórie  ľahkých podgrafov v triedach grafov vnorených do dvojrozmerných plôch, vyriešenie problému Plummera a Tofta o cyklickom farbení polyedrálnych   grafov  pre grafy majúce steny stupňa aspoň 24, vyriešenie problému P. Erdosa o minimálnej váhe hrany v grafoch s daným počtom vrcholov a hrán,   vyriešenie  problému z teoretickej chémie o možnej existencii molekúl fulleroidov s predpísanou geometrickou štruktúrou, položenie základov teórie   zafarbení  rovinných grafov s obmedzeniami na vlastnosti zafarbení stien; 1971 – 2018 organizoval pravidelnú činnosť Košického kombinatorického   seminára  (KOKOS), v r. 1992 založil s nemeckými kolegami workshop "Cycles and Colourings", ktorý sa odvtedy každoročne schádza vo Vys. Tatrách; v r. 1998  založil tradíciu Konferencií košických matematikov, ktorá sa odvtedy koná pravidelne každoročne, člen programových výborov mnohých medzinárodných  konferencií, jeho vedeckú školu prezentuje 18 skončených doktorandov; ako vysokoškolský pedagóg významne prispel k vymedzeniu obsahu  vysokoškolského vzdelávania v matematike ako spoluautor jadra študijných odborov matematika a diskrétna matematika záväzných pre všetky študijné  programy týchto odborov na Slovensku; zásadným spôsobom ovplyvnil vytvorenie moderných študijných programov magisterského stupňa manažérska  matematika, informatická matematika a finančná a ekonomická matematika na PF UPJŠ; vybudoval kvalitné doktorandské štúdium v odbore diskrétna  matematika, ktoré PF UPJŠ otvorila ako prvá na Slovensku;
 - Znalosť jazykov: anglicky, rusky, poľsky;
 - Hobby:  ľudová hudba, knihy - detektívky, chalupa, hubárčenie.
 - Šťastné okamihy v živote: narodenie detí a vnúčat; Okrem toho „Mal som šťastie - vždy som dostal to, čo som potreboval...hlavne, čo sa týka  učiteľov; na SŠ doc. Alfonz Haviar, na VŠ prof. Ernest Jucovič, v USA prof. Branko Grunbaum.
 - Životné krédo: „Robiť s láskou to, čo človeka teší - a prijímať s pokorou to, čo život práve prináša".

 

 Marta Szattlerová

 - publicistka a knižná editorka
 - študovala na Katedre novinárstva Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
 -  pracovala ako redaktorka v Košickom večere ako vedúca oddelenia vo Východoslovenských novinách a ako vedúca literárno-dramatickej redakcie a  riaditeľka košického štúdia Slovenského rozhlasu

 

 Alojz Čobej

 - študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, v roku 1957 absolvoval štúdium na Vysokej škole pedagogickej v Prešove.
 - pôsobil ako stredoškolský pedagóg v Banskej Bystrici, od roku 1972 bol vedúcim literárno-dramatickej redakcie štúdia Československého rozhlasu v  Banskej Bystrici, v rokoch 1990 – 2000 pôsobil ako odborný lektor latinského jazyka na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
 - v rokoch 2000 až 2013 pôsobil ako dramaturg a režisér v Rádiu Lumen

 

 Ing. Pavol Andrejovský, PhD.

- vysokoškolský učiteľ
- Katedra ekonómie, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislave
- Pracovná pozícia: odborný asistent (2019)
- Oblasť, odvetvie hospodárstva: vzdelávanie, veda a výskum / verejná vysoká škola 

Manažérske skúsenosti
- Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
- (PHF EU), Ekonomická univerzita v Bratislave (EUBA), prodekan pre vzdelávanie (2011-február 2019),
- Manažér kvality PHF EU so sídlom v Košiciach od 2010-doposiaľ
- Fakulta špeciálneho inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline
- vedúci detašovaného pracoviska v Košiciach, Koordinácia a riadenie činnosti detašovaného pracoviska, koordinácia štúdia (júl 2008-jún 2009)
- Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, detašované pracovisko v Košiciach, Katedra environmentálneho manažmentu (2004-2008), vedúci katedry (2008)
- Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, detašované pracovisko v Košiciach, Katedra prevádzky a ekonomiky (2001-2004)

Členstvo v komisiách a radách:
- člen vedeckej rady PHF EU (2011-február 2019)
- člen pracovnej skupiny pre prípravu medzinárodnej akreditácie EU (2015)
- člen Rady kvality na EU Bratislava (2015 – február 2019)
- člen akreditačnej komisie EU Bratislava (2011 – február 2019)
- predseda Edičnej komisie PHF EU (2011-február 2019)
- predseda Disciplinárnej komisie PHF EU (2011-február 2019)
- člen komisie pre evalváciu a udržateľný rozvoj fakulty (2011-2014)
- člen pedagogickej a edičnej komisie EU Bratislava (2011-február 2019)
- manažér Rady kvality PHF EU so sídlom v Košiciach (2015-2019)
- Predseda kontrolnej komisie MO SRZ Stropkov (od 2008 – doposiaľ)

Vzdelanie:
- Gymnázium Stropkov, maturiná skúška, september 1989 – jún 1993,
- SPU Nitra, Fakulta ekonomiky a manažmentu, Ing., september 1993 – jún 1998,
- študijný odbor: Riadenie v poľnohospodárstve / študijná špecializácia: Podnikový manažment
- SPU Nitra, Fakulta ekonomiky a manažmentu, doktorandské štúdium, september 1998 – august 2001, PhD. (2002), Vedný odbor 62-03-9 Odvetvové a prierezové ekonomiky
- 2001- 2002, frekventant kurzu vysokoškolskej pedagogiky, SPU Nitra, Fakulta ekonomiky a manažmentu
- Oblasti záujmu: environmentálna ekonómia, udržateľný rozvoj, svetová ekonomika, vzdelávanie, kvalita života

 

 Mgr. Renáta Dulinová Bzdilová, PhD.

- vyštudovala magisterský studeň odboru politológia na Prešovskej univerzite v Prešove
- doktorandské štúdium absolvovala na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a na Nicolaus Copernikus Univerzity v poľskom Toruňu
- pôsobila ako manažérka Centra celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove
- v súčasnosti pôsobí na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- absolvovala viaceré študijné pobyty v zahraničí v Spojených štátoch amerických, v Rusku, v Keni a v rámci Európskej únie
- vyučovala na viacerých zahraničných univerzitách napríklad na Kaunas University v Litve, Afyon Kocatepe University v Turecku, Užhorodskej národnej univerzite na Ukrajine či Petrohradskej národnej univerzite v Ruskej federácii
- je asistentkou poslanca Európskeho parlamentu a riaditeľkou jeho kancelárie v Košiciach
- pôsobí tiež ako politická poradkyňa a analytička
- tvorí súčasť edičných rád vedeckých časopisov na Slovensku i v zahraničí
- je autorkou a spoluautorkou viacerých knižných publikácií a členkou niekoľkých vedecko-výskumných tímov
- dlhodobo pôsobí vo vedení občianskeho združenia Res Publika, ktoré sa snaží o popularizačno-náučné aktivity v oblasti politológie a verejného diania

 

 

 Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD.

- po úspešnom ukončení gymnaziálnych štúdií bol v roku 1983 prijatý na Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave
- po absolvovaní teologických štúdií bol za kňaza ordinovaný 19. júna 1988 v Prešove
- popri pastoračnej činnosti absolvoval v rokoch 1995 – 1999 doktorandské štúdium na PATe v Krakowe (dnešný UPJP – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.) v odbore cirkevné dejiny
- v roku 2003 sa habilitoval na Katolíckej univerzite v Ružomberku v odbore Katolícka teológia
- v roku 2005 úspešne absolvoval konanie na vymenovanie za profesora na KU v Ružomberku
- za svoju činnosť mu bol udelený titul arcidekana (r. 2001), protojereja (r. 2008) čím získal aj právo nosiť zlatý kríž a nábederník
- v roku 2011 mu bol Svätou stolicou udelený čestný titul Monsignore

  Členstvo vo vedeckých radách:
- Člen Vedeckej rady Prešovskej univerzity v Prešove
- Predseda Vedeckej rady Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU v Prešove
- Člen Vedeckej rady Teologickej fakulty KU v Ružomberku
- Člen Historickej spoločnosti pri SAV
- Člen Spoločnosti pre Katolícku teológiu (SSKT a ESCT)
- Člen Kolégia dekanov katolíckych teologických fakúlt strednej a východnej Európy
- Člen Slovenskej biblickej spoločnosti
- Člen Komisie pre klérus pri KBS.

 Členstvo v redakčných radách:
- Člen Redakčnej rady Studia pastoralne – Wydzial Teologoczny Uniwersytetu Slaskiego w Katowiciach
- Člen Redakčnej rady Roczniki teologiczno-pastoralne – Tarnow
- Predseda Redakčnej rady teologickej revue Theologos – GTF PU
- Člen Redakčnej rady – Annales historici Presoviensis
- Člen redakčnej rady Historia Ecclesiastica pri CE PU v Prešove
- Člen Slovenskej spoločnosti pre katolícku teológiu a Slovenskej sekcie európskej spoločnosti pre katolícku teológiu
- Člen Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV
- Člen Dozornej rady Evropského institutu pro smír, mediaci a rohodčí řízení – Křstiny u Brna
- Člen Beskidzkiego Instytutu nauk o clowieku – Instytut v w Lodygowiciach
- Člen redakčnej rady Polonia Sacra – Krakow
- Člen Slovenskej biblickej spoločnosti
- Člen Redakčnej rady periodickej publikácie Prešovskej univerzity v Prešove, GTF s názvom Zborník teologických štúdií
- Člen odborovej komisie GTF PU v Prešove pre študijný program 2.1.13 katolícka teológia

 

 PhDr. Lukáš Rybár, PhD.

- je absolventom bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia v odbore všeobecné dejiny na FiF UK v Bratislave
- v roku 2014 úspešné obhájil dizertačnú prácu na tému Širván a jeho úloha v kontexte európskeho obchodu v 16. - 17. storočí
- v roku 2018 úspešne obhájil rigoróznu prácu na tému Dôsledky rusko-perzských vojen na vývoj Zakaukazska v prvej polovici 19. storočia (Ruská presídlenecká politika)
- v súčasností pôsobí na Katedre všeobecných dejín ako odborný asistent
- prednáša dejiny Blízkeho a Stredného východu. Vedie špeciálne kurzy a historické semináre k uvedenej problematike s dôrazom na vzájomné kontakty blízkovýchodných a európskych krajín.

 

 Cecília Blanárová

- pôsobila ako módna návrhárka
- mala prehliadky v Dubaji, Bahrajne, New Yorku
- predávala hlavne v Prahe

- vyrába luxusnú prírodnú kozmetiku
- je zakladateľkou značky SMYSSLY, spolu s dcérou Silviou Strakovou, ktorá je tiež absolventkou našej školy

 

 prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc.

- vedec

Členstvo vo Vedeckých radách:
- VR FMMI VSB Ostrava
- VR Fakulta výrobných technológií TU Košice so sídlom v Prešove
- VR Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach
- VR Výskumného ústavu zváračského PI SR Bratislava
- VR Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brne

Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a národných komitétoch SR:
- European Powder Metallurgy Association (EPMA), člen
- Deutsche Gesellschaft für Materialkunde E.V., Nemecko, člen
- Croation Metallurgical Society, Chorvátsko, člen
- Prezídium SNMaTS, člen
- International Tube Associaton (ITA), člen

Členstvo v redakčných radách časopisov v zahraničí:
- Člen redakčnej rady časopisu POWDER METALLURGY AND METAL CERAMICS,
- vydavateľ I.N. Frantsevich Institute for Problems of Materials Science, National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine
- Hutnícke listy, Česká republika

Členstvo v redakčných radách domácich časopisov:

- Powder Metallurgy Progress, predseda redakčnej rady,
- Komunikácie – vedecké listy Žilinskej univerzity, člen redakčnej rady
- Výrobné inžinierstvo - Manufacturing Engineering,
- FVT TU v Prešove,
- TU Košice, člen redakčnej rady

Člen v podradných zboroch Vlády SR, NR SR a pod.

- Poradca Predsedu Klubu 500 pre výskum, vývoj, inovácie,
- Člen pracovnej skupiny pre Stratégiu výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR,
- Člen pracovnej skupiny „Materiálový výskum, nanotechnológie“.
- Člen Predsedníctva APVV,
- Člen hodnotiteľskej komisie MŠ VV a Š SR pre udeľovanie Osvedčení o spôsobilosti vykonávať výskumno-vývojovú činnosť.

OCENENIA

1998 - Strieborná plaketa Aurela Stodolu,
1999 - Pamätná medaila VLTSÚ za spoluprácu pri riešení úloh a rozvoj ústavu
Pamätný list pri príležitosti 5. výročia zriadenia VLTSÚ,
2001 - Zlatá medaila dekana Strojníckej fakulty TU Košice,
2002 - Pamätná medaila k 50. výročiu HF TU Košice,
Pamätná medaila FVT TU Košice so sídlom v Prešove pri príležitosti 10. výročia založenia,
Pamätná medaila Technickej univerzity Košice pri príležitosti 50. výročia TU Košice
2012 - Pamätná medaila Hutníckej fakulty a Fakulty výrobných technológií TU    Košice
2013 - Medaila Jozefa Čabelku

 

 Prof. Eugen Kováč, PhD.

- počas štúdia na gymnáziu (1992 - 1996) reprezentoval Slovensko na Medzinárodnej matematickej olympiáde v Bombaji (India), kde získal bronzovú medailu
- neskôr bol aj organizátor a autor úloh matematickej olympiády
- vyštudoval matematiku na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
- doktorandské štúdium ekonómie ukončil na inštitúte CERGE-EI Karlovej Univerzity v Prahe
- po skončení doktorandského štúdia pôsobil na Univerzite v Bonne (Nemecko)
- v súčasnosti profesor ekonómie na Univerzite Duisburg-Essen (Nemecko)
- rád chodí na turistiku a venuje sa bojovým umeniamn.

 

Máme 70