Gymnázium Stropkov

Témy ročníkových prác pre šk. rok 2017-2018

Témy ročníkových prác zoradené podľa  vyučujúcich:

 

Mgr. Martin Baluďanský

Fyzika v praxi.
Prejavy počasia v závislosti od prostredia.
Obnoviteľné zdroje energie.

 

Ing. Andrej Belovežčík, PhD.

Využitie virtuálnej reality ako učebnej pomôcky.
Vývoj mobilnej aplikácie pre účely študentov gymnázia.
Fotografia v živote človeka.

 

PhDr. Tatiana Belovežčíková

Angličtina nielen povinná, ale aj zábavná.
Motivácia študentov pri štúdiu angličtiny.
História a prínos projektu eTwinning.
Fotografia ako nástroj medzinárodnej komunikácie.

 

Ing. Slavomír Cichý

Meranie geografickej šírky a geografickej dĺžky svojpomocne.
Príčiny poklesu populačnej krivky vo vyspelých krajinách Európy.
Predpoveď počasia na základe pozorovania v prírode.

 

Mgr. Anna Gonosová

Od kvetu k plodu.
Pozorovanie vybraného živočícha.
Voľný výber témy.

 

Mgr. Alena Hančáková

E-mail ako slohový útvar a spôsob komunikácie.
Písomná korešpondencia v minulosti a dnes.
Internet – koniec kníh?
Voľná téma po dohode s vyučujúcim.

 

Mgr. Róbert Hecko

Význam spolupráce rodiny a školy.
Príčiny záškoláctva.
Formy učenia.

 

Mgr. Gabriela Homoľová

Biodiverzita rastlín vo vybranej lokalite.
Biodiverzita živočíchov vo vybranej lokalite.
Podľa výberu žiaka.

 

Mgr. Jana Kasardová

Nositelia Nobelovej ceny v ruskej  literatúre.
Gastronómia ruského národa.
Vlastná téma.

 

PaedDr. Ivana Jecušková

Miniprojekt rozvíjajúci región.
Problémy súčasnej školy z pohľadu žiaka.
Hodnotové orientácie mladej generácie.

 

Mgr. Ľubica Krajníková

Zvyky a obyčaje v našom regióne.
Prečo mladí nečítajú?
Žánrové formy ľudovej slovesnosti v reálnom živote.

 

Mgr. Renáta Madzinová

Divadlo ako originálny obraz spoločnosti.
Premeny poviedky v rôznych literárnych obdobiach.
Téma podľa vlastného výberu žiaka (oblasť umenia a kultúry).

 

Mgr. Mária Mihoková

Aditíva - prídavné látky v potravinách.
Minerálne vody na Slovensku a ich zloženie.
Voľná téma.

 

Mgr. Eva Paňková

Experimenty v laboratóriu CERN.
Fyzikálne jednotky kedysi a dnes.
Je lepšie kúriť odpadom zo smetiaka alebo z lesa?

 

RNDr. Ľudmila Reiterová

Cyanobaktérie - biológia.
Úloha motivácie vo vyučovaní anglického jazyka.

 

Mgr. Marianna Sahajdová 

Aplikovanie finančnej gramotnosti v reálnom živote.
Kyberšikana.
Voľná téma podľa výberu študenta.

 

Mgr. Valéria Senajová

Voľná téma.
Téma z oblasti humánnej geografie.
Téma z oblasti regionálnej geografie.

 

Mgr. Maroš Šturák

Volejbal pozitíva  - negatíva.
Rozvoj pohybových schopností.
Šport a jeho miesto v spoločnosti.

 

Mgr. Elena Vasilková

Druhá svetová vojna.
Mária Terézia.
Napoleon Bonaparte.
Cyklistické chodníky Slovenska.

 

Mgr. Ingrid Zakovičová

Porovnanie frazeologizmov v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku.
Sedem divov Ruska.
Otvorená téma - téma podľa vlastného výberu.