Gymnázium Stropkov

 

 

OZNAM

 
 

Plenárna schôdza RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA pri Gymnáziu v Stropkove

19. september 2019 o 15.30 hod

v klubovni školy (4. poschodie)

Program:

  1.       Úvod
  2.       Správa o činnosti a hospodárení RZ za šk. rok 2018/2019
  3.       Výchovnovzdelávacie výsledky školy za školský rok 2018/2019, plány na šk. rok 2019/2020
  4.       Voľby do Rady školy pri Gymnáziu v Stropkove – základné informácie
  5.       Diskusia, záver

 

16.00 hod. – program v triedach, voľby do Rady školy, po skončení volieb sa uskutoční stretnutie rodičov jednotlivých tried v učebni fyziky (3. poschodie)

  

 
PaedDr. Ivana Jecušková
riaditeľka
 

OZNAM

 
 

OZNAM

 

 

Riaditeľka školy na základe výzvy na voľby členov rady školy určuje nasledovne:

 

 

 

 

 
·     Voľby v kategórii zástupcovia pedagogických zamestnancov školy sa uskutočnia 19. septembra 2019 o 10. 30 hod. v zborovni školy
·     Voľby v kategórii zástupca žiakov sa uskutočnia 19. septembra 2019 o 14.30 hod. v miestnosti žiacka školská rada
·   Voľby zástupcovia rodičov sa uskutočnia 19. septembra 2019 o 16.00 hod. v kmeňových triedach

  

 
PaedDr. Ivana Jecušková
riaditeľka
 
 

OZNAM

 
 
OZNAM 

 
Počas školských letných prázdnin budú
úradné hodiny na Gymnáziu v Stropkove
 
v čase od 9:00 do 11:00 hod.
 
V dňoch 16.7. - 20.7.2018 bude škola
z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená.
 
 
 
Ing. Slavomír Cichý
riaditeľ školy
 

2. kolo prijímacích skúšok

 
 
OZNAM
 
Riaditeľstvo Gymnázia v Stropkove oznamuje žiackej a rodičovskej verejnosti, 
že dňa 19. júna 2018 bude 2. kolo prijímacích skúšok 
pre záujemcov o štúdium v I. ročníku školy v školskom roku 2018/2019. 
 
Začiatok prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry je o 8:00 hod. 
Skúška je formou testu a trvá 60 minút.
Začiatok prijímacej skúšky z matematiky je o 9:30. 
Skúška je formou testu a trvá 75 minút.
 
Bližšie informácie Vám poskytneme na telefónnom čísle 0910970327.
 
Prihlášky na štúdium na strednej škole je potrebné doručiť
do kancelárie riaditeľa školy
do 8. júna 2018.
 
Ing. Slavomír Cichý
riaditeľ školy
 
 

Zápis do prvého ročníka

 
 
Riaditeľstvo Gymnázia v Stropkove oznamuje,

že ZÁPIS ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA 
pre školský rok 2018/2019

bude dňa 21. mája 2018 od 7:30 do 
16:00
v kancelárii riaditeľa školy, miestnosť č. 27.
 
Zákonný zástupca žiaka so sebou prinesie zápisný lístok, ktorý si 
vyzdvihne na základnej škole u výchovného poradcu, a svoj preukaz 
totožnosti.
 
Pri zápise je potrebné vyplniť dotazník:
voľba druhého cudzieho jazyka 
(nemčina alebo ruština),
voľba predmetov náboženská výchova - 
rímskokatolícka, náboženská výchova - gréckokatolícka alebo etická výchova, 
spôsobilosť na predmet telesná a športová výchova.
 
Neúčasť na zápise na štúdium na našej škole sa považuje za nezáujem o 
štúdium na tejto škole zo strany uchádzača.
 

 
Stropkov, 17. máj 2018
 
Ing. Slavomír Cichý
riaditeľ školy
 

Oznam riaditeľa školy o 2. kole prijímacích skúšok

 

Riaditeľ Gymnázia, Konštantínova 1754/64, 091 80 Stropkov v zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), § 66, ods. 7 vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok pre uchádzačov o štúdium na Gymnáziu v školskom roku 2017/2018, študijný odbor 7902 J gymnázium, ktoré sa uskutočnia v utorok, 20. júna 2017 o 7:55 na 4. poschodí gymnázia.
Prijímacie skúšky budú zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky v zmysle zverejnených kritérií.
Uzávierka prijímania prihlášok uchádzačov o štúdium je 12. júna 2017 (pondelok) o 15:30.

 

Ing. Slavomír Cichý, riaditeľ školy

 

Prijímacie skúšky 2016

 

Riaditeľ Gymnázia, Konštantínova 1751/64, Stropkov

oznamuje,

že prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky do 1. ročníka sa budú konať
dňa 9. mája 2016 v budove Gymnázia, Konštantínova 1751/64, Stropkov.

 

Žiaci nech sa dostavia do školy o 7:45 hod. na chodbu 1. poschodia.

Pri skúške z matematiky sa povoľuje používať kalkulačku, rysovacie potreby (trojuholník, uhlomer, kružidlo, ceruzku).

 

V prípade, že žiak sa pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľovi školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením (lekárske potvrdenie nesmie byť staršie ako 4 dni). Žiadosť spolu s potvrdením je potrebné predložiť najneskôr v deň konania skúšok, t.j. 9. mája 2016 do 8.00 hodiny.

 

Ing. Slavomír Cichý, riaditeľ školy