Gymnázium Stropkov

Prijímacie skúšky 2016

 

Riaditeľ Gymnázia, Konštantínova 1751/64, Stropkov

oznamuje,

že prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky do 1. ročníka sa budú konať
dňa 9. mája 2016 v budove Gymnázia, Konštantínova 1751/64, Stropkov.

 

Žiaci nech sa dostavia do školy o 7:45 hod. na chodbu 1. poschodia.

Pri skúške z matematiky sa povoľuje používať kalkulačku, rysovacie potreby (trojuholník, uhlomer, kružidlo, ceruzku).

 

V prípade, že žiak sa pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľovi školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením (lekárske potvrdenie nesmie byť staršie ako 4 dni). Žiadosť spolu s potvrdením je potrebné predložiť najneskôr v deň konania skúšok, t.j. 9. mája 2016 do 8.00 hodiny.

 

Ing. Slavomír Cichý, riaditeľ školy