Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka

K r i t é r i á prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného študijného odboru 7902 J gymnázium pre školský rok 2017/2018  (pdf,  513KB)