Gymnázium Stropkov

Oznam riaditeľa školy o 2. kole prijímacích skúšok

 

Riaditeľ Gymnázia, Konštantínova 1754/64, 091 80 Stropkov v zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), § 66, ods. 7 vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok pre uchádzačov o štúdium na Gymnáziu v školskom roku 2017/2018, študijný odbor 7902 J gymnázium, ktoré sa uskutočnia v utorok, 20. júna 2017 o 7:55 na 4. poschodí gymnázia.
Prijímacie skúšky budú zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky v zmysle zverejnených kritérií.
Uzávierka prijímania prihlášok uchádzačov o štúdium je 12. júna 2017 (pondelok) o 15:30.

 

Ing. Slavomír Cichý, riaditeľ školy