Zápis do prvého ročníka

 
 
Riaditeľstvo Gymnázia v Stropkove oznamuje,

že ZÁPIS ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA 
pre školský rok 2018/2019

bude dňa 21. mája 2018 od 7:30 do 
16:00
v kancelárii riaditeľa školy, miestnosť č. 27.
 
Zákonný zástupca žiaka so sebou prinesie zápisný lístok, ktorý si 
vyzdvihne na základnej škole u výchovného poradcu, a svoj preukaz 
totožnosti.
 
Pri zápise je potrebné vyplniť dotazník:
voľba druhého cudzieho jazyka 
(nemčina alebo ruština),
voľba predmetov náboženská výchova - 
rímskokatolícka, náboženská výchova - gréckokatolícka alebo etická výchova, 
spôsobilosť na predmet telesná a športová výchova.
 
Neúčasť na zápise na štúdium na našej škole sa považuje za nezáujem o 
štúdium na tejto škole zo strany uchádzača.
 

 
Stropkov, 17. máj 2018
 
Ing. Slavomír Cichý
riaditeľ školy