Gymnázium Stropkov

OZNAM

 
 

Plenárna schôdza RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA pri Gymnáziu v Stropkove

19. september 2019 o 15.30 hod

v klubovni školy (4. poschodie)

Program:

  1.       Úvod
  2.       Správa o činnosti a hospodárení RZ za šk. rok 2018/2019
  3.       Výchovnovzdelávacie výsledky školy za školský rok 2018/2019, plány na šk. rok 2019/2020
  4.       Voľby do Rady školy pri Gymnáziu v Stropkove – základné informácie
  5.       Diskusia, záver

 

16.00 hod. – program v triedach, voľby do Rady školy, po skončení volieb sa uskutoční stretnutie rodičov jednotlivých tried v učebni fyziky (3. poschodie)

  

 
PaedDr. Ivana Jecušková
riaditeľka