Gymnázium Stropkov

OZNAM

 
 

OZNAM

 

 

Riaditeľka školy na základe výzvy na voľby členov rady školy určuje nasledovne:

 

 

 

 

 
·     Voľby v kategórii zástupcovia pedagogických zamestnancov školy sa uskutočnia 19. septembra 2019 o 10. 30 hod. v zborovni školy
·     Voľby v kategórii zástupca žiakov sa uskutočnia 19. septembra 2019 o 14.30 hod. v miestnosti žiacka školská rada
·   Voľby zástupcovia rodičov sa uskutočnia 19. septembra 2019 o 16.00 hod. v kmeňových triedach

  

 
PaedDr. Ivana Jecušková
riaditeľka