Základné informácie o projekteNázov prijímateľa:
GYMNÁZIUM

Sídlo prijímateľa:
Konštantínova 1751/64, 091 80 STROPKOV

Názov projektu:


Moderné vzdelávanie v prírodovedných predmetoch na Gymnáziu v Stropkove


Typ projektu:
dopytovo orientovaný projekt

Operačný program: Vzdelávanie
Prioritná os : 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie : 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Miesto realizácie aktivít projektu: Konštantínova 1751/64, 091 80 STROPKOV

Trvanie projektu : 02/2014 – 07/2015

Celkové oprávnené náklady na projekt: 256 094,91 EURStručný opis projektu:
Ciele projektu: Skvalitniť vzdelávanie na gymnáziu v prírodovedných predmetoch pre potreby modernej školy prostredníctvom inovácie obsahu a metód výučby.
Špecifický cieľ projektu 1:
Vyškoliť pedagogických zamestnancov gymnázia pre ich osobnostný odborný rozvoj a potreby modernej školy.
Špecifický cieľ projektu 2:
Vytvoriť a implementovať nové učebné materiály vo vyučovacom procese podporujúce kľúčové kompetencie žiakov so zameraním na prírodovedné predmety.
Hlavné aktivity projektu :
• 1.1. Vzdelávanie pedagógov na získanie a rozvoj kompetencií pre potreby modernej školy
• 2.1. Inovácia obsahu vzdelávania, učebných materiálov, textov a pomôcok s jej overením vo výučbe
Cieľové skupiny:
Žiaci a pedagogickí zamestnanci gymnázia.Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ