Gymnázium Stropkov

Zoznam vyučujúcich

 

 

PaedDr. Ivana Jecušková,  riaditeľka školy - dejepis - filozofia

Mgr. Elena Vasilková, zást. riaditeľky - dejepis - pedagogika

Ing. Andrej Belovežčík, PhD.,   informatika, odborné stroj. predmety

PhDr. Tatiana Belovežčíková,   anglický jazyk - ruský jazyk - dejepis

Ing. Slavomír Cichý, anglický jazyk - geografia

Mgr. Anna Gonosová,   biológia – hudobná výchova

Mgr. Alena Hančaková,  slovenský jazyk - nemecký jazyk

Mgr. Róbert Hecko,   nemecký jazyk - pedagogika

Mgr. Gabriela Homoľová, biológia - chémia

Mgr. Jana Kasardová,  ruský jazyk – ukrajinský jazyk

Mgr. Renata Madzinová,   slovenský jazyk – anglický jazyk

Mgr. Eva Paňková,   matematika - fyzika

RNDr. Ľudmila Reiterová,   biológia - anglický jazyk

Mgr. Marianna Sahajdová,   matematika - informatika

Mgr. Valéria Senajová,   dejepis - geografia

Mgr. Maroš Šturák,   telesná výchova – občianska náuka

Mgr. Ingrid Zakovičová,   anglický jazyk – ruský jazyk